Podsumowanie Działań w Projekcie “CZERWONE ŚWIATŁO NA TWOJEJ GRANICY”

Podsumowanie Działań w Projekcie “CZERWONE ŚWIATŁO NA TWOJEJ GRANICY”

Projekt “CZERWONE ŚWIATŁO NA TWOJEJ GRANICY” był inicjatywą o znaczącym wpływie na edukację, wsparcie społeczności oraz promocję zdrowych relacji międzyludzkich, zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. Przez okres jego trwania, od listopada 2022 roku do października 2023 roku, zrealizowano szereg istotnych działań, które miały na celu edukację, rozwijanie umiejętności, oraz świadczenie wsparcia dzieciom, młodzieży i profesjonalistom pracującym w tej dziedzinie.

Promocja Projektu: W ramach promocji projektu, przygotowano i aktywnie aktualizowano stronę internetową Fundacji ProEdu. Na tej stronie dostępne były aktualne informacje o projekcie, rekrutacji oraz materiały edukacyjne w formie plików PDF. Dodatkowo, na stronie internetowej i na Fanpage Fundacji publikowane były regularnie artykuły i posty informacyjne dotyczące działań projektowych oraz materiały edukacyjne na temat kompetencji rodzicielskich.

Konferencja Online “Granice – Stawianie czy Edukowanie? (02.2023): W lutym 2023 roku odbyła się konferencja online, w której wzięło udział 50 profesjonalistów pracujących z rodzinami doświadczającymi przemocy. Podczas tej konferencji przeprowadzono pięć prelekcji, które skoncentrowały się na różnych aspektach projektu, korzyściach z uczestnictwa w działaniach projektowych, problemach związanym z przemocą wobec dzieci oraz znaczeniu umiejętności stawiania granic przez dzieci i młodzież w profilaktyce przemocy.

Opracowanie Gry “Czerwone Światło na Twojej Granicy” (1.11.22-31.10.23): W trakcie projektu opracowano grę edukacyjną, dostępną zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim, zatytułowaną “Czerwone światło na Twojej granicy”. Gra jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat i miała na celu uczenie prawidłowych sposobów stawiania granic i obrony przed przemocą w sytuacjach ryzyka ich przekroczenia. Gra ta jest cennym narzędziem dla profesjonalistów pracujących z dziećmi. Gra składał się z instrukcji obsługi, planszy, kart z zadaniami i kart określających różne sposoby obrony swoich granic. Ponadto gra została dostosowana do dwóch kategorii wiekowych dzieci.

Warsztaty dla dzieci (03-04.2023): Przeprowadzono pięć warsztatów skierowanych do dzieci. Każdy warsztat trwał 8 godzin i miał na celu rozwijanie umiejętności stawiania granic i obrony przed przemocą przez dzieci. Tematyka warsztatów obejmowała takie zagadnienia jak rozpoznawanie przemocy, emocje towarzyszące przemocy, asertywność, nauka stawiania granic oraz identyfikacja osób, które mogą pomóc w obronie siebie. Warsztaty przyczyniły się do przeszkolenia 50 dzieci z województwa lubelskiego.

Warsztaty dla profesjonalistów (01-04.2023): Również przeprowadzono pięć warsztatów skierowanych do profesjonalistów pracujących z dziećmi. Każdy z tych warsztatów trwał 8 godzin i miał na celu rozwijanie umiejętności ochrony dzieci przed doświadczaniem przemocy oraz zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych dotyczących nauki stawiania granic i ich ochrony z wykorzystaniem gry “Czerwone światło na Twojej Granicy”. Tematyka warsztatów obejmowała konsekwencje emocjonalne przemocy, zasady pomagania w sytuacjach naruszania granic fizycznych i emocjonalnych, naukę stawiania granic oraz wykorzystanie gry w pracy z dziećmi.

Inicjatywy edukacyjne (04-06.2023): Projekt zakładał również przeprowadzenie 50 warsztatów dla grup dzieci i młodzieży z wykorzystaniem gry “Czerwone światło na Twojej Granicy”. W ramach tych warsztatów przekazano informacje zwrotne i rekomendacje dotyczące modyfikacji gry i konspektu zajęć grupowych. Przekazanie tych umiejętności miało na celu wpłynięcie na rozwój zdrowych relacji oraz profilaktykę przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Upowszechnianie projektu i ewaluacja (09-10.2023): Na zakończenie projektu przeprowadzono szereg działań upowszechniających. Zorganizowano konferencję online, podczas której prezentowano rezultaty projektu oraz omawiano sposób wykorzystania gry w pracy z dziećmi.Na stronie internetowej projektu udostępniono film prezentujący grę i jej zastosowanie.

Podsumowując, projekt “CZERWONE ŚWIATŁO NA TWOJEJ GRANICY” był inicjatywą kompleksową, która miała na celu edukację, wsparcie oraz promocję zdrowych relacji i profilaktykę przemocy wobec dzieci i młodzieży. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju umiejętności stawiania granic, zrozumienia przemocy oraz umiejętności jej zapobiegania. Dzięki tym działaniom projekt miał istotny wpływ na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji profesjonalistów pracujących w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content