Czerwone światło na Twojej GRANICY

Red light on your personal BORDER

Data rozpoczęcia: 2022-11-01 Data zakończenia: 2023-10-31

pobierz i wydrukuj grę "Czerwone światło na twojej granicy"

UWAGI DO DRUKU:​

• Plansza – do wydrukowania w możliwie jak największym formacie (sugerowany min. format A3.) • Wszystkie pliki przygotowane do druku dwustronnego • Karty sytuacji dla dzieci - 4 karty na jednej stronie • Karty reakcji dla dzieci – 2 karty na jednej stronie • Karty sytuacji dla dzieci i młodzieży - 4 karty na jednej stronie • Karty sytuacji dla dzieci i młodzieży - 4 karty na jednej stronie

Pamiętaj, aby sprawdzić w ustawieniach drukarki czy plik będzie drukowany z odpowiedniej krawędzi (zalecamy wcześniej przeprowadzić próbę druku na 2 stronach).

daniel-hopper-3R633Ql-9Rg-unsplash
kelly-sikkema-CbZC2KVnK8s-unsplash
priscilla-du-preez-mKJUoZPy70I-unsplash

Opis projektu:

Głównym celem projektu będzie wzmocnienie umiejętności ochrony swoich granic i obrony własnej osoby u 550 dzieci i 50 profesjonalistów pracujących z nimi na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.11.2022 do 31.10.2023.

Projekt odpowiada na problem niskiej umiejętności ochrony swoich granic i obrony własnej osoby u dzieci i młodzieży, którzy doświadczali przemocy.

Działania realizowane w projekcie:

1. Promocja projektu 01.11.22-31.10.23

Przygotowanie i aktualizacja zakładki dotycząca projektu na stronie internetowej Fundacji ProEdu. W zakładce znajdować się będą aktualne informacje dotyczące realizacji projektu oraz rekrutacji, a także materiały edukacyjne w formie PDF do ściągnięcia.

Na stronie internetowej i Fanpage Fundacji w 4 razy w miesiącu (średnio 1 x w tygodniu) będę publikowane artykuły/ posty informacyjne dotyczące działań realizowanych w projekcie, rekrutacji oraz materiały edukacyjne dotyczące kompetencji rodzicielskich.

2. Konferencja online "Granice - stawianie, czy edukowanie?
02.2023

Konferencja zostanie zrealizowana w lutym 2023 roku. Weźmie w niej udział 50 osób - będą to profesjonaliści pracujący z rodzinami doświadczającymi przemocy.

Zrealizowanych będzie 5 prelekcji, które będą dotyczyły działań realizowanych w projekcie, korzyści z udziału w działaniach projektowych, planowanych rezultatów, problemu i celu projektu, skutków przemocy wobec dzieci, znaczenia umiejętności stawiania granic przez dzieci i młodzież w profilaktyce przemocy wobec nich.

3. Opracowanie gry "Czerwone światło na Twojej granicy"
1.11.22-31.10.23

W trakcie realizacji projektu zostanie opracowana w jęz. pol. i ukraińskim gra "Czerwone światło na TWOJEJ granicy". Gra będzie opracowana dla dzieci w wieku 6-14 lat. Jej celem będzie poznanie prawidłowych sposobów stawiania i bronienia swoich granic w sytuacjach ryzyka ich przekroczenia.

Gra stosowana będzie przez osoby pracujące z dziećmi, zagrożonymi ryzykiem doświadczania przemocy lub będących jej świadkami. Gra będzie składała się z: instrukcji obsługi, planszy, kart z zadaniami, kart określających różne sposoby obrony swoich granic. Gra będzie podzielona na dwie kategorie wiekowe (dzieci młodsze i starsze.
W ramach gry będzie stworzonych zostanie 100 kart.

4. Warsztaty dla dzieci
03-04.2023

Warsztaty dla dzieci - zostanie zrealizowanych 5 warsztatów dla dziećmi wobec których istnieje ryzyko doświadczania przemocy lub bycia jej świadkiem. Każdy warsztat trwać będzie 8 godzin. Celem warsztatów będzie rozwój umiejętności stawiania granic i obrony przed przemocą przez dzieci.

Tematyka warsztatów: 1. Rozpoznawanie przemocy - czym jest przemoc? 2. Emocje towarzyszące przemocy i naruszaniu granic 3. Asertywność i obrona siebie 4. Uczenie dzieci stawiania granic - wykorzystanie gry "Czerwone światło na Twojej granicy"; 5. Kto może mi pomóc w obronie siebie?

W sumie przeszkolonych zostanie 50 dzieci z województwa lubelskiego. W każdej grupie będzie 10 osób. Jedną grupę dzieci będą stanowiły dzieci pochodzenia ukraińskiego. Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek w trakcie warsztatów.

5. Warsztaty dla profesjonalistów
01-04.2023

W trakcie realizacji projektu zostanie zrealizowanych 5 warsztatów dla profesjonalistów pracujących z dziećmi wobec których istnieje ryzyko doświadczania przemocy lub bycia jej świadkiem. Każdy warsztat trwać będzie 8 godzin. Celem warsztatów będzie rozwój umiejętności ochrony dzieci przed doświadczaniem przemocy oraz nabycie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych dot. uczenia w/w umiejętności z wykorzystaniem gry "Czerwone światło na TWOJEJ granicy".

Tematyka warsztatów:
- Konsekwencje emocjonalne przemocy wobec dzieci
- Zasady pomagania w sytuacji naruszania granic fizycznych i emocjonalnych
- Uczenie dzieci i młodzieży stawiania granic i ich ochrony
- Gra "Czerwone światło na Twojej granicy" - wykorzystanie podczas realizowanych lekcji i zajęć grupowych - konspekt realizacji zajęć z wykorzystaniem gry

W sumie przeszkolonych zostanie 50 profesjonalistów w województwa lubelskiego. W każdej grupie będzie 10 osób.

6. Inicjatywy edukacyjne
04-06.2023

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 50 warsztatów dla grup dzieci lub młodzieży z wykorzystaniem gry „Czerwone światło na Twojej granicy”. W każdym warsztacie weźmie udział grupa minimum 10 osób. Profesjonaliści prowadzący warsztaty z wykorzystaniem gry przekażą informacje zwrotne i rekomendacje do modyfikacji gry i konspektu zajęć grupowych.

7. Upowszechnianie projektu
i ewaluacja
09-10.2023

W ramach działań upowszechniających zostaną zorganizowane następujące działania: - Konferencja upowszechniająca działania projektowe w formie online dla 50 osób
- Październik 2023. W trakcie konferencji zostanie zrealizowanych będzie 5 prelekcji dotyczących tematyki związanej z rezultatami projektu, sposobie wykorzystania gry w pracy z dziećmi oraz metod pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającą przemocy.
- Szkolenia asynchroniczne – na stronie internetowej projektu zostaną opublikowane 3 szkolenie asynchroniczne na temat pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi przemocy.
- Publikacja na stronie internetowej projektu filmu dotyczącego prezentacji gry i możliwości jej zastosowania.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU:​

550
dzieci w wieku 6-14 lat ze szkół podstawowych ( w tym 1 grupa dzieci narodowości ukraińskiej)
50
profesjonalistów (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, socjoterapeuci, terapeuci środowiskowi, wychowawcy)
Zakładamy udział w projekcie dzieci narodowości ukraińskiej uczących się w szkołach podstawowych na terenie województwa lubelskiego oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi, które doświadczyły naruszenia granic bezpieczeństwa w związku z wojną na Ukrainie.

Rozwój instytucjonalny Fundacji Rozwoju i Edukacji ProEdu:

W ramach projektu pozyskaliśmy środki na wsparcie rozwoju instytucjonalnego projektu.

Zostaną zrealizowane następujące cele: - poprawa warunków pracy pracowników przez realizację remontu siedziby Fundacji i sali szkoleniowej
- podnoszenie kompetencji przez naszą kadrę trenerską i psychoterapeutyczną przez wyposażenie biblioteki Fundacji w pozycje książkowe, które są niezbędne do samokształcenia i planowania przyszłych wydarzeń edukacyjnych
- uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne wykorzystywane do realizacji warsztatów i szkoleń.

Dokumenty do pobrania:

odwiedź strony:

fundusze norweskie | EOG

 Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Skip to content